Open Dag 4 november
Aart Jongeman klein
 • Aart Jongejan

Aart Jongejan

Student Bedrijfskunde MER

 
Marjet van Laar
 • Marjet van Laar

Marjet van Laar

 
Lauwrens Sneep
 • Lauwrens Sneep

Lauwrens Sneep

Student Leraar Basisonderwijs

 

Werkplek

De Ad SWZ is een opleiding volgens het duale concept hetgeen betekent dat het leren op de werkplek een zeer belangrijke plaats binnen de opleiding inneemt. Het leren in de instelling wordt geduid als 'praktijkleren' en omvat 50% van de studiepunten voor de gehele opleiding.

Duaal onderwijsconcept - praktijkleren
Voor het volgen van de Ad-opleiding is werkplek vereist van minimaal 20 uur per week in het sociaal domein op het gebied van ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Er is een logische koppeling tussen praktijkleren en het leren op school.

Screening voorafgaande aan start opleiding
Voorafgaande aan inschrijving van de student vindt er screening plaats van de leer-werkplek en screening begeleiding vanuit de instelling waar de student werkzaam is. Het is belangrijk om gezamenlijk vast te stellen of de instelling een krachtige leeromgeving is/kan worden en of de begeleiding van de kandidaat student door een gekwalificeerde praktijkopleider en werkbegeleider plaats kan vinden.

Instrumenten voor deze screening zijn:
I. Quick scan leerwerkklimaat, in te vullen door praktijkopleider
II. Competentiekaart praktijkopleider, inclusief CV
III. CV werkbegeleider
IV. Motivatiebrief kandidaat student voor de opleiding Ad.

De uitwerkingen van deze instrumenten worden besproken in een viergesprek waarbij de kandidaat student, de beoogde werkbegeleider en de praktijkopleider en de coördinator Ad aanwezig zijn. In dit gesprek wordt vastgesteld of de screening een voldoende resultaat heeft waarna de student zich kan inschrijven voor de opleiding.
De coördinator Ad geeft een schriftelijke reactie op de verschillende instrumenten aan alle betrokkenen en heeft gedurende de opleidingsduur van de student contact met de praktijkopleider wanneer er zich wijzigingen/stagnaties e.d. voordoen om gezamenlijk tot een werkbare en wenselijke oplossing te komen. Met de start van de opleiding wordt een leerwerkcontract opgesteld.

Betrokkenen bij de begeleiding op de werkplek
Bij het leren op de werkplek wordt de Ad-student begeleid door de volgende personen*:

De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de borging van een adequaat leerwerkklimaat voor de student en werkbegeleider. Daarnaast schrijft hij/zij de beoordeling over het professionaliseringverslag van de student.

De werkbegeleider van de instelling begeleidt de student ‘just in time’ en ‘situationeel’ bij het verwerven van de beoogde competenties/kwalificaties. De werkbegeleider schept de voorwaarden waaronder de student op niveau kan leren.

De praktijkdocent is in de regel tevens studieloopbaanbegeleider van max. 6 studenten.
Tijdens de gehele praktijkperiode fungeert hij als contactpersoon voor de instelling, de werkbegeleider en de student.

Aan praktijkinstellingen worden de volgende kwaliteitseisen gesteld*:

 • Er wordt in de praktijk gewerkt in een professionele instelling, d.w.z. een instelling waar opgeleide HBO’ers c.q. Sociaal Werkers werkzaam zijn.
 • De instelling moet minimaal een jaar bestaan en het voortbestaan van de instelling moet (in ieder geval voor de duur van de praktijk) gegarandeerd zijn.
 • Binnen de instelling wordt planmatig gewerkt binnen een interdisciplinair kader.
 • De instelling kenmerkt zich door haar complex-agogische karakter, tot uitdrukking komend in o.m. een zekere mate van intra- en interpsychische complexiteit, dan wel de complexiteit van de culturele en/of maatschappelijke context.

De praktijkinstelling dient ten aanzien van de leermogelijkheden van de student te voldoen aan de volgende eisen*:

 • De instelling biedt gelegenheid om de door de opleiding geformuleerde leerdoelen te realiseren, evenals de door de student geformuleerde leerdoelen.
 • De instelling biedt de student de gelegenheid tot het onder begeleiding opdoen van relevante praktijkervaring op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.
 • De instelling biedt de student ruimte om in toenemende mate zelfstandig werkzaam te zijn (in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de werkbegeleider/praktijkopleider).
 • Het aan de student opgedragen takenpakket maakt het aannemelijk dat de student binnen de organisatie een zodanige positie inneemt dat hij het beroep van sociaal pedagogisch hulpverlener kan leren. Er dient daartoe sprake te zijn van:
  • een substantieel aantal cliëntcontacten c.q. leefgroepcontacten;
  • het zelfstandig begeleiden en/of behandelen van individuele cliënten of groepen;
  • intercollegiaal samenwerken binnen en buiten de instelling;
  • begeleiding ten aanzien van de ontwikkeling van het methodisch handelen van de student;
  • het verrichten van werkzaamheden op de hoofdaspecten van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering;
  • het uitvoeren van voor het beroep noodzakelijke rapportagevaardigheden.

De begeleiding van de instelling dient te voldoen aan de volgende eisen*:

 • De instelling zorgt voor praktijkbegeleiding door een terzake kundige praktijkopleider en werkbegeleider die beschikken over tenminste een HBO-denk- en werkniveau.
 • Uitgangspunt is dat de werk-/werkbegeleider:
  • beschikt over een diploma HBO-Sociaal Werk, of een gelijkwaardig diploma;
  • beschikt over tenminste een jaar werkervaring;
  • beschikt over ten minste een jaar ervaring binnen de praktijkinstelling;
  • een contract sluit met de opleiding, waarin hij aangeeft zich te committeren aan het praktijkbeleid zoals dat in de praktijknota is vastgelegd en de taken van de werk-/werkbegeleider zoals die daarin beschreven staan.
 • De werkbegeleider evalueert regelmatig (bij de start minimaal eens per veertien dagen) de werkzaamheden en de realisatie van de leerdoelen met de student. De inhoud van de begeleiding verandert naarmate de zelfstandigheid van de student toeneemt.

 Overige criteria aan praktijkinstellingen*:

 • De instelling biedt de student gelegenheid:
  • om het werken aan praktijkopdrachten waar mogelijk te integreren in de te verrichten werkzaamheden;
  • om de door de opleiding geplande lesdagen bij te wonen;
  • om aan supervisie op de CHE deel te nemen.
 • De instelling en de opleiding sluiten een leerwerkovereenkomst, waarin formele afspraken worden gemaakt. Zowel de instelling, de student, de praktijkdocent en het praktijkbureau van de opleiding ontvangen een kopie hiervan. De student dient hier zorg voor te dragen.

* Deze criteria zijn slechts indicatief en er kunnen GEEN rechten aan worden ontleend. Met de werkplekscan wordt vastgesteld of de werkplek inderdaad geschikt is voor het volgen van de Ad-opleiding. De werkplekscan wordt in de maanden maart, april en mei in co-productie met werkveldpartners verder ontwikkeld. Wijzigingen op het bovenstaande zijn uitdrukkelijk voorbehouden.