Erik Pluijgers
  • Erik Pluijgers

Erik Pluijgers

Docent Transfer Verpleegkunden / Sociale Studies

 

Marjet Visscher

Docent Transfer Gezondheidszorg

Meer weten??  
Ina de Korte
  • Ina de Korte

Ina de Korte

Transfer Gezondheidszorg

 

Vakgebied : Gezondheidszorg

Indiceren in de wijk

Sinds 1 januari 2015 heeft de wijkverpleegkundige een belangrijke rol gekregen bij de toewijzing van zorg. Om de wijkverpleegkundige in haar rol als indicatiesteller te ondersteunen, is de cursus “Indiceren voor wijkverpleegkundigen” ontwikkeld. Het indiceren maakt onderdeel uit van het verpleegkundig proces waarbij de basis wordt gevormd door het klinisch redeneren en is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt.

  • Prijs:€ 995,--
  • Locatie:Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg 100
  • Startdatum: 07-09-2017
  • Lengte:3 dagen op 11 en 25 januari en 8 februari 2018 van 9.30 tot 16.30 uur inclusief koffie en thee.

Doelgroep

Verpleegkundigen met een relevante werk- of stageplek van minimaal 8 uur per week.

 

Dag 1:

Ochtend

Module 1: Indiceren en organiseren van de zorg op basis van professionele autonomie

Het nieuwe werken in de wijk vanuit een historisch perspectief.

De financiële stromen in de zorg en de invloed op het indiceren hiervan.

De rol van de ‘nieuwe’ wijkverpleegkundige

Omdenken: van zorgen voor -  naar zorgen dat.

Kernwaarden en dilemma’s.

Middag

Module 2:   Indiceren en organiseren van zorg is gericht op versterken van eigen regie  en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem.

Het bevorderen van de zelfregie en zelfredzaamheid van cliënt en mantelzorg.

De verbinding van het sociale domein in relatie tot de indicatie/ zorgarrangement (sociale kaart).

Mantelzorgondersteuning

 

Dag 2:

Ochtend

Module 3: Indiceren en organiseren van zorg op basis van het verpleegkundig proces.

Klinisch redeneren: vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, organisatie, uitvoer en evaluatie van zorg.

Verpleegkundige diagnose PES

Zorgleefplan

Classificatie volgens Omaha of Nanda

Casuïstiek

Middag

Module 4: Indiceren en organiseren van zorg en de noodzakelijke competenties.

De verpleegkundige rollen (CANMEDS)

Het indicatiegesprek vanuit zelfredzaamheid en zelfregie

Casuïstiek

 

Dag 3:

Ochtend

Module 5:  Indiceren en organiseren van zorg volgens de richtlijn voor verslaglegging van de V&VN (samenvattingskaart)

De verslaglegging voldoet aan de richtlijn van de V&VN

Module 6:  Indiceren en organiseren van zorg volgens de standaard voor overdracht van zorg.

Overdracht van zorg aan andere zorgorganisaties – ziekenhuizen dient te voldoen aan de overdracht van zorg.

Middag

Module 7:  Indiceren in de praktijk (intervisie)

Concreet aan de slag met indicaties en gespreksvoering.

Resultaat:

Na de scholing is de deelnemer in staat om:

- de nieuwe rol als wijkverpleegkundige, in relatie tot de veranderende maatschappij, te  

  duiden.

- de wettelijke kaders en regelgeving te integreren in het beroepsmatig handelen.

- de autonomie van de cliënt en de zelf- en samenredzaamheid en het zelfmanagement van

  cliënten en mantelzorgers te bevorderen en kan daarbij gebruik van de principes van motiverende

  gespreksvoering.

- de vraag van de cliënt te verhelderen door het verzamelen en interpreteren van gegevens

  over de gezondheidstoestand van de cliënt en zijn omgeving.

- op basis van klinisch redeneren een valide indicatie te stellen die gebaseerd is op de

   principes van Evidence Based Practice. 

- bij het klinisch redeneren - op een juiste wijze - gebruik te maken van een classificatie

  systeem (Nanda, Nic, Noc of Omaha system).

- vanuit de principes van shared descision making -  doelstellingen en interventies gericht op

  het versterken van de eigen regie en eigen omgeving in samenspraak met de cliënt te formuleren.

-  op effectieve wijze te communiceren en maakt daarbij gebruik van de principes van 

   motiverende gespreksvoering.

- op basis van de V&VN richtlijn Verpleegkundige Verslaglegging het zorgplan vorm te geven

 

Normenkader

Het normenkader beschrijft aan welke eisen verpleegkundigen moeten voldoen wanneer zij extramurale verpleging en verzorging indiceren en organiseren. Het normenkader verschaft cliënten en overheid duidelijkheid en is richtinggevend voor professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In het normenkader zijn zes normen voor het uitvoeren van de verpleegkundige indicatiestelling en de organisatie van de te leveren zorg uitgewerkt.

Het normenkader bestaat uit de volgende zes normen:

Indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van professionele autonomie. Professionele autonomie garandeert cliëntgerichtheid en een onafhankelijk besluit.

Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor of master opgeleide verpleegkundige. Van deze professionals mag verwacht worden dat zij beschikken over de noodzakelijke competenties.

Indiceren en organiseren van zorg is gericht op versterken van eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem. Verpleegkundigen sluiten hiermee aan op de maatschappelijke noodzaak de zorg verantwoord uit te voeren.

Besluitvorming rond indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van het verpleegkundig proces. De methode die verpleegkundigen daarbij hanteren is het klinisch redeneren. Dit proces bestaat uit vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, organisatie, uitvoer en evaluatie van zorg.

De verslaglegging voldoet aan de V&VN richtlijn voor verslaglegging (gratis inlog account op Mijn V&VN vereist). Sinds 2011 bestaat een richtlijn voor verpleegkundige verslaglegging waarin het doel en de onderdelen van de verslaglegging worden besproken. Bekijk ook de samenvattingskaart die bij de richtlijn verslaglegging hoort.

De verpleegkundige overdracht voldoet aan de V&VN standaard voor overdracht van zorg. De standaard bestaat uit informatie over maximaal 27 items in combinatie met de keuze voor een “warme overdracht” als dat noodzakelijk is.

 

 

Accreditatie:

Accreditatie is verleend door V&VN voor 18 punten.

Na afloop ontvangen de deelnemers een Certificaat als Bewijs van Deelname.