Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Identiteit en missie

De CHE is een christelijke hogeschool. Dat betekent dat we ons inzetten voor actieve maatschappelijke participatie vanuit onze christelijke levensovertuiging, waarbij de Bijbel bron en inspiratie is. Dit doen we vanuit een duidelijke eigen profiel en een open houding naar iedereen.

Onderwijsvisie 
De CHE is een community; een christelijke leer- en werkgemeenschap waar medewerkers en studenten vorm geven aan een hoogwaardig en innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling. In deze community ben je als student, het lerende middelpunt. Je wordt gevormd, toegerust en opgeleid tot een (startende) professional, die zich bewust is van z’n maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Omdat de wereld mensen nodig heeft die stevig in hun schoenen staan, er zijn voor een ander en groepen kunnen verbinden.
Dienstbaar hieraan investeert de CHE gericht in onderzoek en kennisontwikkeling. Om onze eigen metier te voeden, te versterken en te verdiepen, maar ook om te kunnen delen, dienstbaar aan het werkveld en het geheel van de samenleving.

Onderwijs en identiteit
De CHE is geworteld in een protestants-christelijke traditie. We laten ons inspireren door de Bijbel, het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. Onze identiteit heeft betekenis voor onze visie op opleiden en onderzoek, maar ook voor de manier waarop we studenten zien: primair als persoon, in relatie tot God en met elkaar. 

In het onderwijs stellen we levensbeschouwelijke thema’s, morele dilemma’s en zingevingsvragen open en eerlijk, maar vooral integer aan de orde. Er is respect voor elkaar en ruimte voor ieder persoonlijk. Docenten zijn christen en belichten onderwerpen vanuit de christelijke visie. 
Het werkveld waarmee de CHE samenwerkt, waardeert de meerwaarde van professionals die vanuit hun identiteit kunnen handelen en om kunnen gaan met zingevingsvragen.
Elke CHE-opleiding vertelt je graag wat hun werkveld van je vraagt, wat jij als professional kunt bieden en hoe je hierin toegerust wordt tijdens je opleiding. Bij maatwerkproducten voor instellingen en bedrijven bieden we graag opleidingen die ook op identiteitsvlak goed aansluiten.

Hoop en verwachting
Een belangrijk kenmerk van professioneel handelen, is dat het een handelen is vanuit verwachting, vanuit hoop. Dat is zichtbaar in de volle breedte van onze hogeschool. Van verpleging tot maatschappelijke hulpverlening en van journalistiek tot human resource management: zonder hoop op verbetering heeft het weinig zin om energie te steken in het onderhoud van deze professies.

De primaire taak van een professional is dan ook een perspectief te bieden dat problemen of dilemma’s hanteerbaar maakt. Zo’n hoopvol perspectief is belangrijker dan het oplossen van problemen alleen; het doet vérder kijken. 

Centraal in het onderzoeksprogramma van de CHE staat daarom de vraag: Hoe kunnen professionele praktijken plekken zijn van hoop, waar aan de hand van waardegerichte innovatie gezocht wordt naar verbetering van de kwaliteit van leven?

Christelijke leer- en werkgemeenschap
De CHE is een christelijke hogeschool waar je je geloof van mag delen, beleven en groeien. De opleidingen verzorgen in samenwerking met de studenten dagopeningen en bezinningen. Een aantal keer per jaar organiseren studenten bovendien ook zelf praiseavonden en vieren we Kerst en Pasen met studenten en medewerkers.
Daarnaast is er Hope Community. Een beweging van CHE'ers die discipelschap en leiderschap willen integreren in hun leven en hun beroep. Binnen Hope willen we elkaar als CHE'ers inspireren om het volgen van Jezus centraal te stellen in ons hele leven. In wie we zijn als mens én als professional. Thuis én op het werk. Van zondag tot en met zaterdag. Authentieke professionals die leren leven vanuit Gods missie en vanuit de hoop van het evangelie.
Lees meer over onze Identiteit.  

Kennismaken?
Heb je vragen over de identiteit van de CHE of wil je ontdekken of de hogeschool bij jou past? Je bent van harte welkom om sfeer te proeven tijdens een Open Dag of Experience Day.