Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Identiteit en missie

De CHE is een bruisende christelijke hogeschool en kenniscentrum. Onze opleidingen bieden we niet voor niets aan: in alle studies staan mens en maatschappij centraal. De CHE vindt het belangrijk dat je je geloof bij je werk betrekt!

Christelijke hogeschool
De CHE is daarom vooral ook een christelijke hogeschool. We bieden een studiegemeenschap voor christelijk Nederland. We erkennen de Bijbel als het betrouwbare en geinspireerde Woord van God, zoals dit verwoord is in het gereformeerd belijden. Studenten en medewerkers voelen zich thuis op de CHE, omdat we het Woord van God delen.

Stevig in je schoenen
Waarom zou je kiezen voor een christelijke hogeschool? Een christelijke studie heeft meerwaarde! Je leert meer dan je beroep als professional uit te oefenen. Je wordt ook opgeleid om je geloof handen en voeten te geven in je werk. Dan sta je straks goed en stevig in je schoenen en kun jij wat betekenen voor mensen en organisaties in de samenleving!

Concreet...
Hoe dit alles concreet wordt? Natuurlijk vieren we met de studenten en medewerkers Kerst en Pasen. Dit zijn bijzondere momenten in het jaar. Daarnaast verzorgen de opleidingen in samenwerking met de studenten dagopeningen en bezinningen. Een aantal keer per jaar organiseren studenten bovendien ook zelf praiseavonden. In colleges, tijdens stages en tijdens verdiepingsdagen en -momenten denken we er met elkaar over na hoe je nou praktisch je geloof kunt betrekken bij je werk. Iedere opleiding heeft ook zijn eigen beroepsgerichte identiteitsvakken. Dit alles is niet alleen leerzaam, maar ook persoonlijk opbouwend.

Onderwijsvisie
Onze identiteit komt ook naar voren in de manier zoals we naar studenten kijken en met studenten omgaan. In onze onderwijsvisie ligt daarom ondermeer verankerd dat wij studenten zien in relatie met God en met elkaar. Een dergelijke houding leidt dan ook tot betrokkenheid tussen docenten en studenten en uit zich door aandacht en serieuze begeleiding, maar ook in gemeenschappelijke bezinning.

Organisatie
De CHE is een hoger onderwijs- en kenniscentrum. Medewerkers en studenten vormen een leer- en werkgemeenschap die zich richt op:

  • het ontwikkelen en verzorgen van hoogwaardig hoger beroepsonderwijs, waardoor studenten en cursisten als persoon en als christen worden gevormd, toegerust en opgeleid tot (startende) professionals;
  • het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis, die zij op commerciële en niet-commerciële basis ter beschikking stelt aan de samenleving, die levensbeschouwelijk pluriform is.

De CHE stelt zich bij haar activiteiten onder het gezag van de Bijbel, die zij erkent als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals verwoord in het gereformeerd belijden. 
Bekijk ook de grondslag van de school.

Onderwijs
Het streefprofiel van de gediplomeerde CHE-student ziet er als volgt uit:

  • de student is in staat beroepsmatig gedrag te verantwoorden vanuit een christelijke beroepsvisie, in genuanceerde en respectvolle omgang met andere overtuigingen en standpunten;
  • de student is gemotiveerd, deskundig, 'bij de tijd' op zijn/haar vakgebied, internationaal georiënteerd, gewetensvol en verantwoordelijk in zijn/haar beroepsuitoefening;
  • de student heeft een ontwikkeld gevoel voor de niet-materiële kant van het bestaan. De student heeft niet alleen een antwoord op de vraag 'wat moet ik doen om geld te verdienen', maar ook op de vraag 'wie ben ik en waartoe leef ik'.