Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur en staat het College van Bestuur met raad en daad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal zes keer per jaar.

De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster. Na de termijn van vier jaar zijn de leden onmiddellijk herkiesbaar voor een tweede zittingstermijn. Als regel neemt een lid van de Raad van Toezicht voor niet meer dan acht jaar aaneengesloten zitting in de Raad van Toezicht. In geval van een vacature benoemt de Raad van Toezicht zelf, na advies van het College van Bestuur, nieuwe leden. Een van de leden wordt door de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de Hogeschoolraad.

De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

  • de heer dhr. P.J. Aalbersberg (voorzitter)
  • de heer drs. B.P. Hidding RA
  • de heer mr. drs. J.L. Burggraaf 
  • mevrouw M. van den Berg-Molenaar
  • de heer dr. R. Bisschop (vice-voorzitter)

U kunt de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht inzien door de statuten en het reglement te downloaden. Er is ook een profielschets voor de Raad van Toezicht.

Toezicht- en toetsingskader
De Raad van Toezicht hanteert bij de uitvoering van haar taken de richtlijnen van de Governance Code HBO. In lijn met deze code beschrijft de RvT in dit document het toezicht- en toetsingskader.
In het toezichtkader omschrijft de RvT waarop de raad toezicht houdt. Het toetsingskader omschrijft op welke indicatoren de RvT toetst bij het toezicht op de inhoudelijke uitgangspunten.

Commissies Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft twee vaste commissies ingesteld die de besluitvorming in de Raad van Toezicht voorbereiden:

Auditcommissie

Leden  

B.P. Hidding (vz), J.L. Burggraaf

Portefeuillehouder College van Bestuur

P.I.W. Oudenaarden

Ondersteuning                                     

A.E. Kooij-Bas (bestuurssecretaris), C.J. van Rijswijk (controller)

Vergaderfrequentie  

4 à 5 x per jaarRemuneratie/benoemingscommissie

Leden 

P.J. Aalbersberg (vz), R. Bisschop

Sollicitatiecommissie  P.J. Aalbersberg, R. Bisschop

Portefeuillehouder College van Bestuur

H.J. van Wijnen

Ondersteuning                       

A.E. Kooij-Bas (bestuurssecretaris)

Vergaderfrequentie

minimaal 2 x per jaarDe taken en bevoegdheden zijn te lezen in het Reglement auditcie en remuneratiecie.