Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Organisatie en bestuur

De CHE gaat uit van de Stichting voor christelijk hoger onderwijs op gereformeerde grondslag. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de hogeschool. Het legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De CHE bestaat uit zes organisatorische eenheden van waaruit tien opleidingen worden verzorgd. Drie stafdiensten met elk een directeur verzorgen de ondersteuning van het College van Bestuur en de activiteiten van de opleidingseenheden. De verschillende opleidingseenheden zijn ook verantwoordelijk voor contractactiviteiten onder de noemer van CHE-Transfer. Iedere organisatorische eenheid heeft een Transferunit.

In onderstaand organogram is te zien hoe de CHE is georganiseerd. Daaronder is er een verdere uitleg te vinden van diverse onderdelen.

CHE organogram 2015


College van Bestuur

Het algemeen beleid van de CHE wordt vastgesteld door het College van Bestuur (CvB) van de hogeschool. Het CvB bestaat uit dr. H.J. (Harmen) van Wijnen, voorzitter. Sinds 1 september 2016 is er een vacature voor lid CvB. Het CvB krijgt ondersteuning van een bestuurssecretariaat. Het CvB wordt bovendien ondersteund door de stafdienst met een directeur.

Harmen van Wijnen oktober 2015

Harmen van Wijnen   

 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur staan vermeld in het Reglement College van Bestuur.

Taakverdeling College van Bestuur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) speelt een belangrijke rol in de governance. De RvT houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB). Zij benoemt de leden van het CvB. Zij neemt kennis van de besluitenlijsten van het CvB en ontvangt alle documenten en informatie die voor het functioneren als toezichthoudend orgaan van belang zijn. Zij bespreekt jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening en keurt de stukken en de jaarbegroting goed vóór vaststelling door het CvB. Bij de vervulling van haar taak richt de RvT zich naar het belang van de hogeschool.

Medezeggenschap
Binnen de hogeschool functioneert een hogeschoolraad (HR), die volgens een vastgesteld reglement het hogeschoolbeleid kritisch volgt en gevraagd of ongevraagd het CvB van advies dient. Daarnaast bevordert de HR openheid en goed overleg binnen de hogeschool. De HR van de CHE bestaat uit veertien leden, van wie de helft gekozen wordt uit en door de personeelsgeleding en de andere helft uit en door de studentgeleding.

De decentrale arbeidsvoorwaarden van de CHE worden behandeld door het HGO (Hogeschool Georganiseerd Overleg), zo mogelijk in relatie met andere christelijke hogescholen. Aan het HGO nemen deel het College van Bestuur en vertegenwoordigers van de vakcentrales (vakbonden).

Opleidingseenheden
De opleidingseenheden, bijbehorende directeuren en studies zijn:

 1. Gezondheidszorg - Dhr. ir. G. (Gerrit) van der Heijden
  Verpleegkunde (VP), voltijd, deeltijd en duaal
 2. Educatie - Dhr. drs. E. (Emile) van Velsen
  Leraar Basisonderwijs (LBA / Pabo), voltijd, deeltijd en duaal
 3. Theologie - Dhr. drs. L. (Leo) van Hoorn
  Godsdienst Pastoraal Werk (GPW), voltijd en deeltijd
  Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing (GL), voltijd en deeltijd
 4. Mens & Organisatie - Dhr. mr. H.M. (Herman) Oevermans
  Personeel en Arbeid (P&A), voltijd
  Management, Economie en Recht (MER), voltijd
 5. Journalistiek & Communicatie - waarnemende directeuren: Dhr. mr. H.M. (Herman) Oevermans en dhr. drs. A.W. (Arjan) van Vugt
  Journalistiek (JRN), voltijd
  Communicatie (COM), voltijd
 6. Academie voor Sociale Studies - Mw. drs. J.J. (Janneke) Louisa-Muller MPM
  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), voltijd, deeltijd en duaal
  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), voltijd en deeltijd

Ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten en hun directeuren zijn:

 1. Dienst Bedrijfsvoering (BV) - Dhr. drs. A.W. (Arjan) van Vugt (directeur)
 2. Dienst Onderwijs (OW) - Mevr. drs. J.A. (Janine) van Drieënhuizen - Kok (directeur)
 3. Dienst Facilitair (FZ) - Dhr. drs. J. (Joop) Korteland (directeur)

Directiereglement
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van academie- en dienstdirecteuren staan in het Directiereglement.