Boya Kiyeda

Bona Kiyedi

Student Transfer Sociale Studies

 
Timo Hagendijk

Timo Hagendijk

Cursist Transfer Theologie

 
Greet Boon

Greet den Boon

Cursist Transfer Gezondheidszorg

 

Organisatie en bestuur

De CHE gaat uit van de Stichting voor christelijk hoger onderwijs op gereformeerde grondslag. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de hogeschool. Het legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De CHE wil in gezamenlijkheid met het werkveld optrekken in nieuwe ontwikkelingen. Het opleidingsaanbod voor jongeren en professionals en praktijkonderzoek is georganiseerd in drie domeinen. Zij worden geadviseerd en ondersteund door de dienst Service en Expertise. De portefeuilles en uitvoeringsopgaven dragen bij aan gezamenlijk beleid op verschillende terreinen en uitvoering van het Instellingsplan 2020.

In onderstaand organogram is te zien hoe de CHE is georganiseerd. Daaronder is er een verdere uitleg te vinden van diverse onderdelen.

Organogram CHE januari 2017


College van Bestuur

Het algemeen beleid van de CHE wordt vastgesteld door het College van Bestuur (CvB) van de hogeschool. Het CvB bestaat uit dr. H.J. (Harmen) van Wijnen, voorzitter en drs. P.I.W. (Pieter) Oudenaarden, lid CvB. Het CvB krijgt ondersteuning van een bestuurssecretariaat.

Harmen en Pieter - CvB

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur staan vermeld in het Reglement College van Bestuur.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) speelt een belangrijke rol in de governance. De RvT houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB). Zij benoemt de leden van het CvB. Zij neemt kennis van de besluitenlijsten van het CvB en ontvangt alle documenten en informatie die voor het functioneren als toezichthoudend orgaan van belang zijn. Zij bespreekt jaarlijks het bestuursverslag en de jaarrekening en keurt de stukken en de jaarbegroting goed vóór vaststelling door het CvB. Bij de vervulling van haar taak richt de RvT zich naar het belang van de hogeschool.

Medezeggenschap
Binnen de hogeschool functioneert een hogeschoolraad (HR), die volgens een vastgesteld reglement het hogeschoolbeleid kritisch volgt en gevraagd of ongevraagd het CvB van advies dient. Daarnaast bevordert de HR openheid en goed overleg binnen de hogeschool. De HR van de CHE bestaat uit veertien leden, van wie de helft gekozen wordt uit en door de personeelsgeleding en de andere helft uit en door de studentgeleding. 

De decentrale arbeidsvoorwaarden van de CHE worden behandeld door het HGO (Hogeschool Georganiseerd Overleg), zo mogelijk in relatie met andere christelijke hogescholen. Aan het HGO nemen deel het College van Bestuur en vertegenwoordigers van de vakcentrales (vakbonden).

Domeinen
De domeinen en bijbehorende CHE-directeuren zijn:

Domein Media en Organisatie
Bedrijfskunde MER
Human Resource Management
Aanbod voor professionals
Lectoraat Mens en Organisatie

CHE-directeur: mw. drs. J.J. (Janneke) Louisa-Muller MPM

Journalistiek
Communicatie
Aanbod voor professionals
Lectoraat Journalistiek en Communicatie

CHE-directeur: dhr. drs. A.W. (Arjan) van Vugt

Vanaf studiejaar 2017-2018:
CHE-directeur Werkveld Onderwijs Onderzoek: mw. drs. J.J. (Janneke) Louisa-Muller MPM
CHE-directeur Mensen Middelen: dhr. drs. A.W. (Arjan) van Vugt

Domein Educatie
Leraar Basisonderwijs
Aanbod voor professionals
Lectoraat Talenten en Opbrengsten

CHE-directeur Werkveld Onderwijs Onderzoek (waarnemend): mevr. drs. J.M. ( Jannette) Meiling
CHE-directeur Mensen Middelen (waarnemend): dhr. W. (Warner) Bruins

Domein Theologie, Welzijn en Zorg
Godsdienst Pastoraal Werk
Leraar Godsdienst
Social Work
Verpleegkunde
Aanbod voor professionals
Associate lectoraat Christelijke Professie
Lectoraat Geloven in Context
Lectoraat Jeugd en Gezin
Lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek

CHE-directeur Werkveld Onderwijs Onderzoek (waarnemend): dhr. drs. H.G.W. (Harry) Bent
CHE-directeur Mensen Middelen (waarnemend): dhr. drs. W.P. (Wim) van Velzen

Dienst Service en Expertise
De opleidingen worden ondersteund en geadviseerd door de dienst Service en Expertise. CHE-directeur dhr. ir. G. (Gerrit) van der Heijden

Portefeuilles en uitvoeringsopgaven
De portefeuilles en uitvoeringsopgaven dragen bij aan gezamenlijk beleid op verschillende terreinen en uitvoering van het Instellingsplan 2020. Voor elke portefeuille en uitvoeringsopgave is een CHE-directeur verantwoordelijk.

Instituut  dhr. mr. H.M. (Herman) Oevermans 
CHE Academy mevr. drs. J.A. (Janine) van Drieënhuizen - Kok 
Deeltijdonderwijs  mevr. drs. J.A. (Janine) van Drieënhuizen - Kok 
Internationalisering  vacant 
Mensen  vacant 
Middelen  vacant 
Onderwijs  dhr. mr. H.M. (Herman) Oevermans 
Onderzoek  dhr. mr. H.M. (Herman) Oevermans 
StudentLife  dhr. drs. A.W. (Arjan) van Vugt 
Werkveld  dhr. ir. G. (Gerrit) van der Heijden 

Bestuurs- en beheersreglement
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de CHE-directeuren staan in het Bestuurs- en Beheersreglement.
De onderlinge taakverdeling van het College van Bestuur vindt u hier.