Service Innovation (ServInn), onbenut potentieel voor bedrijven

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) wil een bijdrage leveren aan de innovatie en professionalisering van bedrijven in de Food Valley. Nieuw is het zwaartepunt “Service Innovation”, een onbenut potentieel voor waardecreatie in bedrijven. Voordat een product bij de klant is, moeten er nog veel diensten aan worden verleend. Bij Service Innovation gaat het over nieuwe vormen van dienstverlening, waardoor de klant doelgerichter en doelmatiger wordt bediend.
De CHE wil samen met bedrijven en instellingen sociale processen innoveren door de menskant te betrekken en daarmee de samenleving en de schepping te dienen. ServInn is afgeleid van Serving.

Inzicht in gedrag en behoeften van mensen
Diensteninnovatie heeft potentie voor groei, werkgelegenheid, productiviteitsverbeteringen en concurrentiekracht. Diensteninnovatie kan helpen om industrieën, clusters en regio’s te vernieuwen. Inzicht in gedrag en behoeften van mensen is essentieel bij diensten. De waardeketen van diensten begint aan de kant van de gebruiker. De rol van gebruikers, burgers en gemeenschappen als probleemeigenaren is cruciaal. Co-creatie, open innovatie en inzichten van gebruikers kunnen helpen om ontwikkelingen te versnellen. De CHE is geïnteresseerd in bedrijven die nieuwe concepten willen ontwikkelen voor dienstverlening die aansluiten bij technologische ontwikkelingen, al dan niet food-gerelateerd.

Rentmeesterschap
Service Innovation CHE Expert meeting 2014Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur CHE: “Er wordt heel veel energie gestoken in innovatie van producten en techniek. Dat is heel goed, maar wij willen graag ook de menskant er in betrekken en op die manier sociale processen innoveren. Service Innovation past goed bij de identiteit van de CHE omdat hier ook thema’s als rechtvaardigheid, rentmeesterschap en roeping in onze leefomgeving een rol bij spelen. We willen vragen stellen en organisaties helpen bij het zoeken naar antwoorden: doen we niet alleen de dingen goed, maar doen we ook de goede dingen? Hebben we oog voor mensen die misschien wat minder makkelijk meekomen? Hoe gaan we om met onze natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen?”

Onderwijs, onderzoek en advies
De CHE biedt hbo-opleidingen en onderzoeksprogramma’s op het gebied van journalistiek & communicatie, zakelijke dienstverlening, zorg & welzijn, theologie en educatie. CHE-Transfer brengt de kennis, ervaring en expertise op deze gebieden op de markt voor organisaties, bedrijven en professionals. CHE-Transfer verzorgt post-hbo en masteropleidingen, cursussen en trainingen en doet daarnaast advieswerk en onderzoek.

Relevantie voor het beroepenveld
In de bedrijven en instellingen waarvoor wij opleiden is steeds meer behoefte aan professionals die vakmanschap met identiteit en waarden kunnen verbinden. Mensen die niet alleen hun vak verstaan, maar hierop ook een eigen visie hebben, een debat kunnen aansnijden, keuzes kunnen verantwoorden, in een levensbeschouwelijk pluriforme samenleving op kaderniveau kunnen opereren en kunnen reflecteren op waarnemingen over wat er gebeurt in de maatschappij. De CHE leidt zulke professionals en leidinggevenden op en weet medewerkers (opnieuw) te verbinden aan de missie van uw bedrijf.

Relevantie voor de regio
Wij streven naar duurzame relaties met bedrijven in de regio, door samen te werken op zowel het niveau van professionalisering en advies, als van innovatie en kennisontwikkeling. We maken deel uit van de Kenniscampus Ede, een samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen waar 12.000 leerlingen en studenten leren en leven. Wij hebben ons binnen de KennisAs verbonden aan Food Valley, de Wageningen UR en de topsectoren Agrofood en Life Sciences & Health. We zijn actief lid van VNO-NCW en het Edes Bedrijfs Contact.

De CHE zet regelmatig de deuren open voor maatschappelijke en culturele activiteiten voor een breed publiek uit de omgeving. Verder werken wij nauw samen met regionale VO- en ROC-instellingen, met het oog op goede doorstroom in de beroepskolom en het delen van kennis en faciliteiten. Door middel van stages, afstudeerprojecten, praktijkgericht onderzoek, dienstverlening, publicaties en congressen zijn wij voor tal van regionale bedrijven en instellingen relevant, vooral vanuit onze expertise op het gebied van vakmanschap met identiteit.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Service Innovation, dan kunt u contact opnemen met:
Saskia van Helden, sdvhelden@che.nl
Henk Kievit, hkievit@che.nl