Onderzoek bij de CHE

De CHE is een kenniscentrum. De verschillende lectoraten vervullen hierin een belangrijke, dragende rol. Hun onderzoek heeft een interne functie, dienstbaar aan het onderwijs binnen de muren van de hogeschool, maar is ook nadrukkelijk naar buiten gericht; mededeelzaam, ten dienste van de samenleving. Elk lectoraat wordt gevormd door een lector en een kenniskring.

Elk van de zes academies op de CHE -heeft een eigen lectoraat. Dankzij deze positionering, blijft de kennisontwikkeling dichtbij de primaire taak van de hogeschool: opleiden. Zo kunnen de lectoraten het onderwijs maximaal ondersteunen.

Onderzoeksprogramma
Om de toegevoegde waarde van het onderzoek aan de CHE te vergroten, is begin 2015 een hogeschool-breed onderzoeksprogramma gepubliceerd met een looptijd van vier jaar: 'Bakens van Hoop'. Dit programma geeft handen en voeten aan de ambitie om – vanuit onze eigen christelijke spiritualiteit – een bijdrage te leveren aan verbetering van de beroepspraktijk.

De CHE wil zich daarbij de komende jaren vooral richten op de behoefte aan innovatie in het werkveld en de samenleving. Meer nog dan in het verleden is de beroepspraktijk, de context waarin professionals hun werk doen, uitgangspunt van het onderzoek.

Hoop en verwachting
Een belangrijk kenmerk van professioneel handelen, is dat het een handelen is vanuit verwachting, vanuit hoop. Dat is zichtbaar in de volle breedte van onze hogeschool. Van verpleging tot maatschappelijke hulpverlening en van journalistiek tot human resource management: zonder hoop op verbetering heeft het weinig zin om energie te steken in het onderhoud van deze professies.

De primaire taak van een professional is dan ook een perspectief te bieden dat problemen of dilemma’s hanteerbaar maakt. Zo’n hoopvol perspectief is belangrijker dan het oplossen van problemen alleen; het doet vérder kijken. Het antwoord van de professionele praktijk van vandaag komt echter vaak in een zuiver wetenschappelijk-technisch jasje. Deze technische en organisatorische innovaties zijn vaak juist antwoorden en oplossingen zonder hoop, die mensen niet méér, maar juist minder handelingsvrijheid geven.

Vraagstelling
Centraal in het onderzoeksprogramma van de CHE staat daarom de vraag: Hoe kunnen professionele praktijken plekken zijn van hoop, waar aan de hand van waardegerichte innovatie gezocht wordt naar verbetering van de kwaliteit van leven?

Deelvragen zijn bijvoorbeeld hoe professionals kunnen handelen vanuit de hoop dat bestaande situaties kunnen veranderen, zonder dat ze het bestaan op een wetenschappelijk-technische manier naar hun hand willen zetten, en wat het betekent voor de vorming van professionals om te handelen vanuit een perspectief van hoop. Maar ook zoomt het onderzoek in op de vraag wat professionals nodig hebben, willen ze door waardegerichte innovatie een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven.

Doelstelling
Onder meer bovenstaande vragen worden in vier eenjarige onderzoeksprojecten tegen het licht gehouden. Doel is uiteindelijk zowel een eigen perspectief op professioneel handelen te creëren, als methoden te ontwikkelen om tot een betere praktijkbeoefening te komen. Ook stellen we de vraag wat de verworven inzichten betekenen voor de vorming van professionals aan de hogeschool.

Zes lectoraten

De zes lectoraten van de CHE zijn:

Onderzoek CHE positief beoordeeld door VKO

De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) van de Vereniging Hogescholen heeft in haar definitieve rapport eind januari 2015 positief geoordeeld over de structuur en samenhang van het kwaliteitszorgsysteem van het onderzoek op de Christelijke Hogeschool Ede.

  • Lees hier het originele bericht (27 januari 2015) op de website van VKO
  • Lees hier het Validatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek Christelijke Hogeschool Ede
  • Lees hier de Bestuurlijke reactie van de Christelijke Hogeschool Ede