Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

20 april 2015 Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE geaccrediteerd

De Nederlands - Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de opleiding Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede geaccrediteerd met een voldoende. Het beoordelingsrapport is positief. De opleiding wil echter niet stilstaan na dit mooie resultaat, maar blijft volop in ontwikkeling. Om nog beter aan te sluiten bij de wensen van de student en de uitdagingen in het basisonderwijs, start de opleiding Leraar Basisonderwijs komend jaar met een vernieuwd curriculum.

Het panel van de NVAO beschouwt de docenten als vakinhoudelijk en didactisch bekwaam en ervoer hen als een gedreven en enthousiast team. Verder geeft het panel aan: “De eisen die aan de studenten worden gesteld, onder meer in de vorm van de entreetoetsen taal en rekenen, zijn behoorlijk hoog. Wel biedt de opleiding veel faciliteiten aan de studenten om aan deze eisen te voldoen. De opleiding zorgt voor passende informatievoorziening aan de studenten en biedt hen behoorlijk wat mogelijkheden voor studiebegeleiding en voor het oplossen van mogelijke studieproblemen.” Daarnaast wordt het contact met het beroepenveld gewaardeerd en zorgt de Academie Educatie voor voldoende actualiteit in de opleiding.
Ook is het panel van mening dat aanvullend op de landelijke eindkwalificaties, het specifieke christelijke profiel van de opleiding goed tot uitdrukking komt.

Vernieuwd curriculum
Vanaf komend jaar start de opleiding Leraar Basisonderwijs in niveau 1 (leerjaar 1) met een vernieuwd curriculum. Hierin is aandacht voor vijf kritische beroepssituaties die in nauwe samenwerking met het werkveld zijn samengesteld. De vijf thema’s zijn Practice what you preach, Grip op de groep, Werk SMART, Kinderen en hun talenten en De professionele leergemeenschap. Deze thema’s vormen de kern en de rode draad in de opleiding en dragen bij aan de groei van startbekwame leerkrachten. Persoonlijke en professionele ontwikkeling van aankomende leerkrachten blijft het speerpunt van de Academie Educatie. De opleiding Leraar Basisonderwijs aan de CHE wordt vanaf dit jaar afgerond met het afleggen van de lerareneed. Studenten kunnen zich door het uitspreken van deze eed vanuit hun hart te committeren aan een belofte van professionaliteit en integriteit.

Landelijk
De afgelopen periode zijn alle pabo-opleidingen in Nederland geaccrediteerd en geslaagd. Bijna een derde van de Nederlandse pabo’s het eindoordeel “goed” (7 van in totaal 24 opleidingen). De andere opleidingen (17) zijn “voldoende” van kwaliteit. Zij hebben een opmerkelijke verbeterslag gemaakt en de kwaliteit van de pabo-opleidingen is de afgelopen jaren versterkt. Hun inspanningen worden zichtbaar in de recente beoordelingsronde. De verbetering van de kwaliteit manifesteert zich in de instroom, het docentenkorps, het eindniveau van en de kwaliteitscultuur in de opleidingen. De NVAO adviseert de opleidingen om een heldere lijn te formuleren ten aanzien van praktijkonderzoek op hbo-niveau. Academie Educatie heeft hierin reeds een aantal stappen gezet door onder andere onderzoeksthema's vast te stellen waarbij Lectoraat, studenten en werkveld nauw samenwerken.