Evita van Roest
  • Evita Roest

Evita Roest

Student SPH

 
Nicole van Roekel 1 okt

Nicole van Roekel

Student Communicatie

 
Jorre van Geerenstein 1 okt
  • Jorre van Geerenstein

Jorre van Geerenstein

Student Bedrijfskunde MER

 

03 september 2012 CHE presenteert nieuw instellingsplan 2016 bij opening academisch jaar

Verbinding met studenten, met de achterban, met externe partners en het beroepenveld, staat de komende jaren hoog in het vaandel bij de CHE. Op maandag 3 september j.l. presenteerde Ton Bestebreur, lid van het College van Bestuur, het nieuwe Instellingsplan 2012-2016 (IP 2016) onder de noemer ‘Voorrang aan verbinding’. Hij deed dit tijdens de opening van het nieuwe studiejaar voor studenten en medewerkers in de Bethelkerk te Ede.

Bestebreur toonde tijdens de bijeenkomst een korte animatie waarin het IP 2016 in woord en beeld is samengevat. De kern van de plannen voor de toekomst van de CHE is dat de ingeslagen koers wordt voortgezet, maar dat er wel hernieuwde aandacht komt voor christelijke beroepsvorming. Visievorming op dit terrein en ook concrete uitwerking in het onderwijs daarvan is een speerpunt. Andere doelstellingen voor de komende vier jaar zijn dat het beroepenveld meer een initiërende rol krijgt in het onderwijs en onderzoek én dat de CHE nadrukkelijker wil aansluiten bij externe partijen, om zo vanuit haar specifieke expertise een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bedrijven en instellingen. 

Meditatie
De opening van het academisch jaar van de CHE heeft het karakter van een viering. In haar meditatie, getiteld ‘Hoe vind jij je weg?’ sprak hogeschoolpastor Anke Penning over het Bijbelverhaal van de bruiloft in Kana. Penning moedigde de studenten aan dagelijks te vertrouwen op God. “Door het wonder leerden de discipelen Jezus te vertrouwen. Luisteren naar Hem en doen wat Hij zegt, zo wil Hij ons ook dit jaar de weg wijzen.” 

Instroom
Aan de CHE starten zo’n 1.400 nieuwe studenten. De instroom van nieuwe studenten laat een lichte groei van 1,6% zien. De groei zit met name in de voltijdse opleidingen die een kleine 6% groeien. Vrijwel alle voltijdse opleidingen laten ten opzichte van vorig jaar een stijgende instroom zien. De groei van de Pabo met zo’n 10% is opmerkelijk omdat deze tegen de landelijke trend in lijkt te gaan.

De instroom van de deeltijd- en duale opleidingen blijft achter ten opzichte van vorig jaar, dat is conform de landelijke trend. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het overheidsbeleid ten aanzien van de bekostiging van de tweede bachelorgraad en de op stapel staande langstudeerdersmaatregel.

Nieuwe academiedirecteur Educatie
Met de start van het nieuwe studiejaar, start ook de nieuwe directeur van de Academie Educatie Drs. Emile van Velsen MA. Na een jarenlang dienstverband bij de CNV, was van Velsen de laatste jaren actief bij de Politievakbond ACP. Voor de zomer werd bekend dat Shahied Badoella de nieuwe manager is van de opleiding Communicatie.

Animatie van het Strategisch Instellingsplan 2012-2016